Terms

Terms

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VWS Export – Import of Flowerbulbs B.V., gevestigd te Broek op Langedijk.

 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van VWS;

“Afnemer”: de wederpartij van VWS;

 “Overeenkomst”:  de overeenkomst tussen VWS en de Afnemer;

“VWS”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VWS Export – Import of Flowerbulbs B.V., gevestigd te Broek op Langedijk.

 • Toepasselijkheid
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten, waarbij VWS als partij optreedt. Deze Algemene Voorwaarden zijn tussen VWS en de Afnemer onverkort van toepassing, tenzij VWS schriftelijk heeft ingestemd met een afwijking daarvan.  
  • De eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de Afnemer zijn in relatie tot VWS tot deze Afnemer niet van toepassing, tenzij VWS de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
  • Deze Algemene Voorwaarden worden geacht onderdeel uit te maken van alle door VWS uitgebrachte offertes.
  • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. 
  • In alle gevallen waarin de Overeenkomst eindigt blijven de Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling noodzakelijk is.
  • Bij strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 • Offertes
  • Behoudens een afwijking in de tekst van de offerte, zijn offertes van VWS geheel vrijblijvend. Prijswijzigingen die optreden tussen het tijdstip van het uitbrengen van de offerte en het tot stand komen van de Overeenkomst, worden door VWS uitdrukkelijk voorbehouden.
  • Alle aan VWS rechtstreeks of via haar vertegenwoordigers afgegeven orders worden door VWS geheel vrijblijvend genoteerd.
 • Overeenkomst
  • Een overeenkomst komt eerst tot stand door verzending van een schriftelijke aanvaarding en bevestiging van de Overeenkomst door VWS.
  • In geval van verkoop van soorten die zijn onderworpen aan kwekers- en soortgelijke rechten, is de Afnemer gebonden aan de daarmee verband houdende verplichtingen die door de rechthebbende worden opgelegd. Koopovereenkomsten ter zake van deze soorten komen uitsluitend tot stand onder de ontbindende voorwaarde van het sluiten van een licentieovereenkomst die nakoming van de betreffende koopovereenkomst mogelijk maakt.
  • Afnemer dient de (wettelijke) bepalingen aangaande het niet vermeerderen en niet verkopen van door kwekersrecht beschermde soorten, door VWS met “R” aangeduide variëteiten, in acht te nemen. Afnemer vrijwaart VWS voor alle aanspraken van derden aangaande schendingen van bedoelde beschermende bepalingen door de Afnemer.
 •      Prijzen
  • Alle prijzen zijn af magazijn van VWS en exclusief BTW en eventueel af te dragen rechten en heffingen.
  • Alle prijzen luiden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
  • De emballage wordt aan de Afnemer in rekening gebracht tegen kostprijs en wordt door VWS nimmer teruggenomen.
 •     Levering en transport
  • Alle leveringen vinden plaats af magazijn VWS (Ex Works), zoals beschreven in de Incoterms 2010 van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).
  • Indien Afnemer geen aanwijzingen voor het verladen en overige met het transport samenhangende handelingen heeft gegeven, wordt hij geacht met de bij VWS gebruikelijke handelwijze ter zake akkoord te gaan. Afwijkende leveringscondities dienen schriftelijk in de Overeenkomst te worden opgenomen.
  • Overeengekomen leveringstermijnen zijn, in verband met de aard van de door VWS te leveren zaken, niet fataal in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Een overeengekomen leveringsdatum geldt als richtdatum. Wanneer levering niet heeft plaatsgevonden op de overeengekomen richtdatum, dient de Afnemer VWS schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te bieden om alsnog tot levering te kunnen overgaan. Wanneer levering niet mogelijk is in de zin van artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, heeft VWS de bevoegdheid de levering in zijn geheel te annuleren, onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
  • Indien voor de levering het verkrijgen van enige vergunning of toestemming van overheidswege noodzakelijk is, dient de Afnemer hieraan zijn volledige medewerking te verlenen. Het niet, niet geheel of later verkrijgen van vergunningen of toestemming komt volledig voor rekening en risico van de Afnemer.
  • Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd door de Afnemer niet zijn afgenomen, dan wel indien de Afnemer nalatig is met het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de levering, worden de goederen voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn. VWS is dientengevolge niet aansprakelijk voor beschadiging en/of bederf van de goederen, onafhankelijk van de vraag of de Afnemer toerekenbaar tekort schiet in zijn afnameverplichting.
 •      Betaling
  • Betalingen dienen zonder enige korting of verrekening uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden op de in de faktuur vermelde bankrekening van VWS, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is gedurende de periode dat hij in verzuim is aan VWS een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente. Bij verzuim van de Afnemer heeft VWS onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, het recht aan de Afnemer alle ter zake van incasso en de bewaring van haar rechten gemaakte kosten, waaronder begrepen haar kosten van rechtsbijstand, in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
  • Wanneer in geval van overeengekomen betaling in termijnen de Afnemer met het voldoen van een termijn in gebreke blijft, wordt daardoor het volledige factuurbedrag terstond in zijn geheel opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling door VWS is vereist.
  • VWS heeft het recht te vorderen dat (een deel van) de betaling terstond bij levering plaatsvindt.
  • VWS behoudt zich het recht voor de Afnemer een wissel te presenteren ter acceptatie.
  • Bij betaling kan door de Afnemer jegens VWS geen beroep op verrekening worden gedaan.
 •      Overmacht
  • Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet, niet in zijn geheel of niet meer van VWS kan worden gevergd, ongeacht of deze omstandigheid zich bij VWS of bij haar toeleveranciers of enige andere derde waarvan VWS afhankelijk is, voordoet.
  • Force majeure includes: strike, lockout, fire, weather influences, crop failures, flooding, terrorism, lack of means of transport, government regulations, government refusal to issue import or export permits, riots, mobilization, martial law, blockade, business disturbances, excessive illness of personnel, epidemics and pandemics, late or inadequate delivery of packaging material or raw or auxiliary materials.
  • In geval van overmacht in bovenbedoelde zin, heef VWS het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten dan wel definitief te annuleren. Artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden is alsdan onverkort van toepassing. VWS zal de Afnemer omtrent de opschorting en/of annulering zo spoedig mogelijk na het optreden van de overmachtsituatie schriftelijk informeren.
 •     Ontbinding, annulering en opschorting
  • VWS heeft het recht zonder nadere ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring de met de betrokken Afnemer gesloten Overeenkomst of een deel daarvan te ontbinden, haar verplichtingen op te schorten, de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te eisen en/of onmiddellijke betaling te verlangen van al hetgeen de Afnemer aan haar verschuldigd is, indien:
   • Er sprake is van geheel of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Afnemer van haar verplichtingen jegens VWS, ook wanneer deze tekortkoming de Afnemer niet kan worden toegerekend;
    • VWS gegronde reden heeft aan te nemen dat de betrokken Afnemer zijn verplichtingen jegens VWS niet zal nakomen of zal kunnen nakomen en de Afnemer niet voldoet aan een verzoek van VWS om binnen een redelijke termijn schriftelijk aan te geven dat de Afnemer wel aan die verplichtingen jegens VWS zal voldoen;
    • De Afnemer surseance van betaling aanvraagt of tegen de Afnemer een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend;
    • Door derden ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op aan VWS toebehorende zaken.
  • In geval van ontbinding van de Overeenkomst door VWS op grond van het hierboven onder sub 1 bepaalde, is de Afnemer gehouden aan VWS alle schade die dientengevolge door VWS wordt geleden te vergoeden, zulks met inbegrip van kosten van ongedaanmaking, de kosten van (gedeeltelijke) uitvoering en gederfde winst.
  • Indien de Afnemer na het tot stand komen van de Overeenkomst deze annuleert, is de Afnemer gehouden aan VWS alle schade die dientengevolge door haar wordt geleden te vergoeden, zulks met inbegrip van kosten en ongedaanmaking, de kosten van (gedeeltelijke) uitvoering en gederfde winst.
  • In geval van beëindiging van de Overeenkomst op de wijze genoemde onder sub 2 en 3 hierboven, is de Afnemer ten titel van schadevergoeding in elk geval verschuldigd een bedrag van 25% van het bruto bedrag dat bij reguliere uitvoering van de overeenkomst door VWS aan haar Afnemer zou zijn gefactureerd, dit onverminderd het recht van VWS op volledige schadevergoeding. Het bedrag van de schadevergoeding dient binnen 14 dagen na het verzoek daartoe zijdens VWS door de Afnemer te worden voldaan aan VWS.
 •      Eigendomsvoorbehoud
  • Alle door VWS geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de Afnemer alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door VWS aan de Afnemer krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren zaken en betreffende de krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede alle vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig heeft voldaan.
  • De Afnemer heeft het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de regelmatige uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en bij aflevering van de aldus verkochte zaken de eigendom daarvan over te dragen. De Afnemer verliest het in de eerste zin genoemde recht, indien hem surseance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard.
  • De Afnemer is niet gerechtigd de door VWS onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan derden in bruikleen te geven, te verpanden of anderszins met enig recht ten behoeve van derden te bezwaren.
  • Indien de zaken door de Afnemer zijn verkocht en geleverd aan derden, is hij op eerste aanmaning van VWS verplicht zijn vordering ter zake van deze leveranties aan VWS te verpanden tot zekerheid van al hetgeen hij aan VWS verschuldigd is. Hij verleent hierbij VWS een onherroepelijke volmacht deze verpanding zo nodig zelf, namens hem, te bewerkstelligen.
  • De Afnemer is verplicht voor zijn rekening de door VWS onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen de gebruikelijke gevaren deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en zulks op verzoek van VWS aan te tonen.
 •     Garantie
  • De soortechtheid van alle door VWS geleverde zaken wordt door haar gegarandeerd, echter behoudens artikel 8 en met inachtneming van artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
  • Het resultaat van de cultuur, waaronder begrepen bloei, wordt door VWS op generlei wijze gegarandeerd.
  • VWS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om uitverkochte en/of niet meer beschikbare soorten door andere te vervangen. Essentiële wijzigingen worden door VWS aan de Afnemer medegedeeld.
 •      Aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid van VWS ten aanzien van – onder meer – door VWS geleverde goederen, door VWS gegeven adviezen, verleende bemiddeling en/of begeleiding is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Verdergaande aansprakelijkheid wordt door VWS uitdrukkelijk uitgesloten.
  • VWS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan bloembollen, welke zij in bewaring of ter behandeling – al dan niet middels een hulppersoon – onder zich heeft, behoudens gevallen van opzet of grove schuld. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de rechthebbende en/of de Afnemer zorg te dragen voor afdoende verzekering tegen iedere vorm van schade van de in bewaring gegeven zaken, en is VWS niet gehouden in bewaring genomen of ter behandeling aangenomen zaken te verzekeren.
  • VWS is niet aansprakelijk voor schade, die de Afnemer lijdt als gevolg van overschrijding van een opgegeven leveringstermijn, tenzij deze overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van VWS.
  • Wanneer VWS op grond van bovenstaande bepalingen aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het netto factuurbedrag dat in een voorkomend geval door VWS is of zou worden gefactureerd, of, ter keuze van VWS, de vervangingswaarde van de zaken die voorwerp zijn c.q. waren van de betreffende overeenkomst.
  • VWS is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade en/of zuivere vermogensschade.
  • De aansprakelijkheid van VWS is in ieder geval beperkt tot maximaal € 10.000.
  • De Afnemer vrijwaart VWS zowel in als buiten rechte voor alle vorderingen tot schadevergoeding van derden die direct of indirect voortvloeien uit een Overeenkomst tussen Afnemer en VWS, voor zover de schade van de derde is toegebracht door toedoen en/of (mede-)schuld van de Afnemer.
 •     Klachten
  • Afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst te onderzoeken op gebreken, eventuele dan zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na aflevering te worden gemeld middels aangetekend schrijven, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken, op straffe van verval van de rechten van de afnemer. Eventuele klachten in verband met ernstige afwijkingen aan door VWS geleverde zaken, dienen onverwijld binnen 24 uur schriftelijk te worden gemeld.
  • Indien VWS van oordeel is dat een klacht gegrond is, heeft VWS het recht de, met toestemming van VWS, geretourneerde gebrekkige zaken te vervangen onder instandhouding van de bestaande Overeenkomst, een en ander onverminderd artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.
  • Retourzendingen worden door VWS niet geaccepteerd, behoudens op grond van een daartoe uit de wet voortvloeiende verbintenis.
  • Indien de Afnemer een zending zonder rechtsgeldige grond weigert te accepteren, heeft VWS het recht de zending elders te verkopen. De Afnemer is dan aansprakelijk voor het eventueel optredende prijsverschil ten nadele van VWS, onverminderd de bevoegdheid van VWS in zulke gevallen vergoeding van schade en kosten te vorderen.
 1.     Reclamemateriaal
  1. Het door VWS in het verkeer gebrachte en door haar Afnemers gehouden reclamemateriaal blijft haar eigendom en mag door de Afnemer niet op andere wijze of voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor het aan haar ter beschikking is gesteld.
 2.     Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de tussen VWS en haar Afnemers gesloten overeenkomst, waarvan deze Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel vormen, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Alkmaar. Indien de Afnemer evenwel is gevestigd in een staat die geen partij is bij de Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (de EEX-Verordening) of bij het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken van 16 september 1988 (het EEG-EVA Executieverdrag), zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  1. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken gesloten te Wenen op 11 april 1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Cart
Your cart is currently empty.